کد حرفه ای قفل کردن کامل راست کلیک
فاتولز - جدیدترین ابزار رایگان وبمستر
Football Games

Dkicker
Glitter Graphics
جواد نصیری - آموزش کار با ماشین حساب مهندسی Casio
 
جواد نصیری
 
 
 

Xfi ihd نوشته های داخل کروشه دکمه های ماشین حساب می باشند.

-          به شکل ماشین حساب و نوشته های مختلف روی اون دقت کنین .

-          برای راحتی شما آموزش بصورت کاملا تصویری می باشد .

محاسبه فاکتوریل اعداد – محاسبه اینورس اعداد

2 . فاکتوریل .

برای بدست آوردن فاکتوریل یک عدد از دکمه های ترکیبی ] SHIFT [ و ] x -1 [ استفاده می شود .

مثال : 5!

 

[SHIFT] [X-1] [5] [=]

 

 

 

3 . یک تقسیم بر عدد ( اینورس عدد ) .

مثال : 1/5 یا 5  بتوان منهای یک :

 

[5] [X-1] [=]

 

تبدیل قطبی به دکارتی – تبدیل دکارتی به قطبی

4 . تبدیل قطبی به دکارتی و بالعکس .

مثال : دکارتی 3 و ۴ می شود 5 با زاویه 53.13   :   53.13   =   3 + j5 5 <

 

[pol ( ] [3]  [ , ] [۴] [ ) ] [=] [RCL] [ tan ]

 

 

* با فشردن مساوی مقدار عدد ، و با زدن دکمه های ترکیبی RCL + tan مقدار زاویه نمایش داده میشود .

 

بالعکس :

 

[SHIFT] [pol ( ] [5] [ , ] [ 53.13] [ ) ] [=] [RCL] [tan]

 

 

 

·         مانند مرحله بالا با این تفاوت که از شیف استفاده شده و با زدن مساوی مقدار حقیقی و با فشردن دکمه های ترکیبی مقدارمجازی محاسبه خواهد شد  .

 

 

محاسبه جذر فرجه 3 –محاسبه عدد بتوان 3

6 . عدد به توان سه .

مثال : 2 به توان سه (23 )  :

 

[2] [X3] [=]

 

 

5 . جذر فرجه سه عدد .

مثال : فرجه 3 عدد 8 :

 

3 ] [8] [=] [   

 

محاسبه عدد بتوان 2 – محاسبه جذر فرجه 2 عدد

7 . عدد بتوان دو .

مثال : 3 بتوان 2  ( 32 ) :

 

[3] [X2] [=]

 

 

8 . جذر فرجه دو عدد .

مثال : جذر 4:

 

] [4] [=] [

 

محاسبه مقدار عدد بتوان دلخواه

9 . محاسبه مقدار عدد بتوان دلخواه .

 

مثال : 2 بتوان  6   ( 26 ):

 

[2] [ X y ] [6] [=]

 

محاسبه جذر عدد با فرجه دلخواه

10 . جذر عدد با فرجه دلخواه .

 

مثال : جذر فرجه 4 عدد6  :

 

 

[4] [SHIFT] [X Y] [6] [=]

محاسبه لگاریتم مبنای10 – محاسبه لگاریتم مبتای نپر – محاسبه عدد e بتوان دلخواه

11 . لوگاریتم مبنای 10 .

مثال : لوگاریتم مبنای 10 عدد 11    ( log 10 10 ) :

 

[log] [1] [1] [=]

 

 

13 . لگاریتم مبنای نپر .

مثال : گاریتم نپیر 12 )  ln 12  ) :

 

[ln] [1] [2] [=]

 

 

14 . عدد e  بتوان دلخواه .

مثال : عدد e بتوان 1    ( e 1 ) :

 

[SHIFT] [ln] [1] [=]

 

ده بتوان عدد دلخواه

 

12 . ده بتوان عدد دلخواه .

مثال : 10 بتوان منهای شش ( 10 -6 ) :

 

[SHIFT] [log] [ (-) ] [6] [=]

 

 

 

- در این مورد می توان از روش دیگری هم استفاده کرد :

مثال : عدد 1000000 :

[EXP] [6]                                

مقداری که به رنگ قرمز نشان داده شده است تعداد صفر جلوی یک را نشان می دهد که این عدد برای اعداد کوچکتر از یک می تواند منفی هم باشد. مثلا عدد 0.0000001 می شود :[EXP] [ (-) ] [6]

-          برای نشان دادن عدد منفی از  این دکمه  [(-)] استفاده می شود .

 

 

 

 15 . استفاده از دکمه ENG :

 

از این دکمه معمولا در تبدیلات استفاده میشود به این صورت که با هر بار فشردن این دکمه، عدد بصورت سه ، شش یا نه رقم اعشار کوچک شده و متقابلا در 1000 ، 1000000 و 1000000000 ضرب می شود . مثلا در تبدیل یک مقدار بزرگ به مقادیر کیلو ، مگا و گیگا :

123456789 [ENG] = 123456.789 * 103  = 123456.789   Kilo

123456789 [ENG] [ENG] = 123.456789 * 106   = 123.456789   Mega

123456789 [ENG] [ENG] [ENG] = 0.123456789 * 109  = 0.123456789  Giga

 

محاسبه sin . cos و tan زوایا – محاسبه اینورس زوایا

15 . sin  .cos   و tan   زوایا.

 

مثال : sin 35             مثال :cos  45                         مثال : tan 45           

[sin] [3] [5] [=]        [cos] [4] [5] [=]                    [tan] [4] [5] [=]  

 

 

 

16 . اینورس زوایا (ARC ) .

 

مثال : Arc sin 0. 35 :

 

[SHIFT] [sin] [0] [.] [3] [5] [=]

 

 

 

 

 نکته : هر وقت عبارت "  MA    ERROR  "  روی صفحه ظاهر شد این معنی را میدهد که در محاسبه زوایا عبارت مجهول وارد شده است

فرستادن عدد به حافظه – نشان دادن عدد دخیره شده در حافظه

17 . فرستادن عدد به حافظه .

- برای این منظور از دکمه [STO] استفاده می شود . این مدل دارای 9 حافظه می باشد که با حروف A  B , C , D , E , F , X , Y , M   و به رنگ قرمز نشان داده شده اند .

مثال : قرار دادن عدد 5 در حافظه D :

 

[5] [STO] [sin]

 

 

 

18 . نشان دادن عدد ذخیره شده در حافظه .

-  از کلید [RCL] استفاده می شود .

- با این دکمه فقط می توان عدد ذخیره شده را دید ، امکان انجام هیچگونه عملیات ریاضی وجود ندارد.

مثال:نشان دادن عدد دخیره شده در حافظه D :

 

[RCL] [sin]

 

حذف قسمت اشتباه شده - صفر کردن سطرمحاسبه

22 . صفر کردن سطر نوشته.

از دکمه [AC/ON] استفاده کنید .

 

 

21 . خذف قسمت اشتباه شده در متن .

- برای این منظور می توان از دکمه [DEL] استفاده کرد.

 

 

 

-  با استفاده از دکمه های جهت نمای [< REPLAY> ] هم می توانید عددی  را مابین اعداد دیگر پاک کنید.

 

انجام عملیات روی اعداد ذخیره شده در حافظه – پاک کردن حافظه

19 . انجام عملیات مورد نیاز  بر روی اعداد داخل حافظه .

- از دکمه [ALPHA] استفاده می شود.

مثال : فرض می کنیم بخواهیم دوعدد موجود در حافظه های D و C را در هم ضرب کنیم :

[ALPHA] [sin] [×] [ALPHA] [hyp ] [=]

 

 

 

- عملیات بالا در صفحه اینگونه دیده می شود :       

  ×  B     

 

20 . پاک کردن تمام اعداد موجود در حافظه .

 

[SHIFT] [AC/ON] [=]

 

تغییر مود به حالت های رادیان و گرادیان - استفاده ترکیبی از مودها در یک سطر محاسبه

23 . تغییر مود به حالتهای رادیان و گرادیان .

جهت تغییر مود دوبار دکمه [ MODE ] را بفشارید .

 

 

 

- با انتخاب یکی از اعداد یک، دو  و سه یکی از سه حالت زیر بوجود می آید:

[1]       Deg       درجه

[2]       Rad       رادیان

[3]       Gra       گرادیان

24 . استفاده ترکیبی از مودهای رادیان . گرادیان و درجه در یک سطر محاسبه.

مثال : محاسبه سینوس 35  درجه بعلاوه تانژانت گرادیان 35:   sin 35 0 +tan 35 g

 

[sin] [3] [5] [+] [tan] [3] [5] [SHIFT] [Ans] [3] [=]

 

 

 

 

- چنانچه عدد سه که در بالا به رنگ قرمز نشان داده شده است 2 یا یک باشد به ترتیب نماینگر رادیان و درجه می باشد.

محاسبه هایپربونیک زوایا - محاسبه عدد پی

25 . محاسبه هایپربونیک ) hyp ) زوایا .

 

مثال : sin h   35

 

[hyp] [sin] [3] [5] [=]

 

 

26 . عدد پی (Π ) .

برای استفاده از عدد پی می توانید از دکمه های ترکیبی زیر استفاده کنین :

 

 

[SHIFT] [EXP]

 

تمرین

Top of Form

 

تمرين 1 :

2 sin V2.5 2 + 0. 06 2 

 

[2] [sin] [V] [(] [(] [2] [.] [5] [)] [X2] [+] [(] [0] [.] [0] [6] [)] [X2] [)] [=]

 

حال اين مقدار را يه حافظه F منتقل مي کنيم :

 

[STO] [tan]

 

مي خواهيم اين عدد را از مقدار 0.00000000005 کم کنيم :

 

[ALPHA] [tan] [-] [5] [EXP] [(-)] [10] [=]

 

 

تمرين 2 :

 

e 5sin 41 + 2 ln 2.23

 

[(] [SHIFT] [ln] [5] [sin] [4] [1] [)] [+] [(] [2] [ln] [2] [.] [2] [3] [)] [=]

 

استفاده از درصد در محاسبات

27 . استفاده از درصد در محاسبات :

 

مثال : 98%:

 

[9] [8] [×] [1] [SHIFT] [=]

 

ALGEBRA : گام به گام عبارات جبریه.بیشتر واسه کسای که دبیرستانی هستن به درد میخوره

TUTOR : این قسمت مثل یه معلم طریقه حل عباراتی مثل نا مساویها یا معادلات درجه 2 .....رو نشون میده.

TVM: مربوط به محاسبات مالی هستش.واسه عمران به درد درسی مثل اقتصاد مهندسی میخوره.

DIFF EQ : اینم که خوراکه واسه درس معادلات دیفرانسیل معادلات خطی درجه1و2 تا N رو حل میکنه و همچنین معادله برنولی.....

E.CON : کنترل کردن ماشین حساب casio EA-100

LINK : با این قسمت میتونید 2 تا ماشین حساب رو به هم وصل کنید و به تبادل اطلاعات بپردازین

MEMORY : مربوط به حافظه ماشین حسابه.یادتون باشه از فرمول ها و برنامه هاتون تو این قسمت backup بگیرین که اگه سر جلسه ماشین حسابو ریست کردن بتونین دوباره برش گردونین

SYSTEM : مربوط به تنظیمات کلی ماشین حساب(نور صفحه.....)

وقتی که ماشین حساب رو روشن میکنید با زدن دکمه MENU وارد منوی اصلی ماشین حساب میشین.حالا میخوام تک تک بخشهای این منو رو توضیح بدم.
RUN-MAT :مربوط به محاسبه و ماتریس هستش.با رفتن داخل این قسمت و زدن دکمه OPTN منوی انجام محاسبات روی صفحه ظاهر میشه.توی همین منوی ظاهر شده میتونید کارای زیادی رو انجام بدید از جمله : کار با ماتریس.مشتق (مرتبه اول و دوم).انتگرال معین(که انتگرال نا معین توی بخش دیگه ماشین حساب هستش).فرمول دادن به ماشین حساب و........
چیزی که به نظرم میاد الان میخوام نحوه انتگرال گیری معین رو از داخل همین منو توضیح بدم چون فکر میکنم واسه دوستان مفیده ::1:
خوب بعد از اینکه داخل قسمت RUN-MAT شدید دکمه OPTN رو بزنید و بعدش دکمه F4 رو بزنید.از این قسمت که باز شد   dx ∫  رو انتخاب کنین.حالا تابعی رو که میخواید ازش انتگرال بگیرین بنویسین و بعد از نوشتن تابع یک یک کاما ( , ) توسط دکمه زیر COS که همون کاما هستش قرار بدین و حد پایین رو بنویسین و دوباره کاما قرار بدین و حد بالای انتگرال رو بنویسین در آخر هم پرانتز رو ببندید و دکمه EXE رو بزنید.
مثلا میخوایم  انتگرال x^2  رو از 0 تا 2 بگیریم که توی ماشین حساب باید به صورت زیر بنویسیدش :
 (x^2,0,2)∫

Bottom of Form

 

 |+| نوشته شده در  ۸۰/۰۱/۰۱ساعت 16:25  توسط صهبا 
 
  بالا